1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Begegnungen
Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 13:103–116.

NIZZA
2000. december 7–9.

Elnökségi záródokumentum

 

1. Az Európai Tanács Nizzában tanácskozott 2000. december 7. és 9. között. A tanácskozás kezdetén az Európai Parlament elnökasszonya, Nicole Fontaine és az Európai Tanács eszmét cserélt a szóban forgó főbb kérdésekről.

 

I. AZ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA

 

2. Az Európai Tanács üdvözli az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament és az Európai Bizottság együttes nyilatkozatát az Alapvető jogok chartájáról, ami egyetlen dokumentumban egyesíti a polgári, politikai, gazdasági, szociális és társadalmi jogokat. Ezeket eddig különböző nemzetközi, európai vagy nemzeti jogforrásokban rögzítették. Az Európai Tanács szívesen látná, ha a charta a lehető legszélesebb körben elterjedne az Európai Unió polgárai között. A kölni záródokumentum szellemében a charta hatálybalépésének kérdését később tárgyalják.

Az intézmények működése

3. Az Európai Tanács rámutat az általa Helsinkiben jóváhagyott, az Európai Unió Tanácsa munkájára vonatkozó működési javaslatok megvalósításának fontosságára és tudomásul veszi az új, együttes döntéshozó eljárásról szóló jelentést. Megismétli elkötelezettségét az Európai Bizottság adminisztratív reformjának támogatása mellett. Megelégedéssel veszi tudomásul az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság által elfogadott intézkedéseket, amelyekkel javítják az unió külpolitikai lépéseinek hatékonyságát.

 

II. BŐVÍTÉS

 

4. Az Európai Tanács megerősíti az Európai Unió bővítési folyamatának történelmi jelentőségét és a folyamat sikeréhez kapcsolódó politikai prioritást. Üdvözli a tagjelölt országokkal folytatott belépési tárgyalások felgyorsulását, ezek során igen komoly előrehaladást értek el, különösen az utóbbi hónapokban.

5. Az Európai Tanács úgy véli, hogy elérkezett az idő, hogy a folyamat új lendületet kapjon. Jóváhagyja az Európai Bizottság által javasolt stratégiával kapcsolatban az Általános Ügyek Tanácsának 2000. december 4-i záródokumentumát. Örömmel látja, hogy a záródokumentum megerősíti a tagjelölt országokkal szemben alkalmazott – saját érdemeiken nyugvó – különbségtevés alapelveit és a felzárkózás hatókörének engedélyezését. A következő 18 hónapra vonatkozó ütemterv megkönnyíti a további tárgyalások menetét, szem előtt tartván, hogy a legjobban felkészült államok továbbra is képesek lesznek gyorsabb ütemű haladásra.

6. Az Európai Tanács szándéka szerint ez a stratégia, az intézményi reformról szóló kormányközi konferencia lezárásával együtt, az uniót olyan helyzetbe juttatja – az Európai Tanács helsinki ülésén kitűzött célok szellemében –, hogy az új tagállamokat 2002 végétől fogadhatja, abban a reményben, hogy azok már részt tudnak venni a következő európai parlamenti választáson. 2001 júniusában Göteborgban az Európai Tanács értékelni fogja az új stratégia megvalósítása során elért haladást, annak érdekében, hogy megadja a szükséges útmutatást a folyamat sikeres befejezéséhez.

7. Az Európai Tanács értékeli azt erőfeszítést, amit a tagjelölt országok tettek az acquis* elfogadásához, megvalósításához és gyakorlati alkalmazásához szükséges körülmények megteremtése terén. A tagjelölt országokat felkérik ennek folytatására, valamint a felvételük előkészítéséhez szükséges reformok felgyorsítására, különösen az adminisztratív kapacitás megerősítésére, hogy ennélfogva a lehető leghamarabb csatlakozhassanak az unióhoz. Az Európai Tanács felkéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a határ menti régiók programjára, azok gazdasági versenyképességének erősítése érdekében.

8. Az Európai Tanács tudomásul veszi a tagjelölt országok valutaárfolyam-stratégiájáról készített EU-tanácsi beszámolót, amely megállapítja az unióba történő felvétellel összeegyeztethető valutaárfolyam-stratégiákat, amit követ a valutaárfolyam működési elvébe történő bekapcsolódás és végül az euró bevezetése. Üdvözli a tagjelölt országokkal folytatott gazdasági és pénzügyi párbeszéd megteremtését.

9. Az Európai Tanács üdvözli a Törökországgal kapcsolatos előfelvételi stratégia megvalósítása során elért haladást és nagy örömmel veszi tudomásul az Európai Unió Tanácsa 2000. december 4-i ülésén elért megegyezést a keretszabályozás és a felvételi partnerség kérdésében. Ennek a dokumentumnak a jelentőségét kiemeli az unió és Törökország közötti kapcsolatok szorosabbra fonódása, a helsinki Európai Tanácson felvázoltak szerint. Törökországot arra kéri, hogy gyorsan terjessze elő – a felvételi partnerség alapján – az acquis elfogadására vonatkozó nemzeti programot.

10. A 2000. december 7-i állam- és kormányfői szintű kormányközi konferencia (európai konferencia) lehetőséget nyújtott a intézményi reform és az Európai Unió működése részletes megbeszélésére, szem előtt tartva a hosszú távú szempontokat. Az Európai Tanács az európai konferenciát hasznos keretnek tekinti az unió tagállamai és a tagságra pályázó országok közti párbeszéd céljából. Javasolja a stabilizációs és a segítségnyújtási folyamatokban érintett országok, illetve az EFTA-államok, mint jövőbeli tagok, meghívását.

 

III. A KÖZÖS EURÓPAI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA

 

11. Az Európai Tanács jóváhagyja az európai biztonság- és védelempolitikáról szóló elnökségi beszámolót, illetve annak függelékeit.

12. Az Európai Tanács felkéri a következő elnökséget, hogy a főtitkár/főmegbízottal együtt, végezzen előremutató tevékenységet az Általános Ügyek Tanácsában, az elnökségi beszámolóban megjelölt feladatok szellemében. A cél az, hogy az Európai Unió gyorsan működőképessé váljon ezen a területen. A 2001-ben, legkésőbb a laekeni tanácskozáson evégett döntést fog hozni az Európai Tanács – amilyen gyorsan csak lehet. A következő svéd elnökséget felkérik, hogy az összes ezzel kapcsolatos ügyről készítsen beszámolót az Európai Tanács göteborgi ülésére.

 

IV. ÚJ LENDÜLET EURÓPÁBAN GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TÉREN

 

Szociális Európa

Európai Szociális Agenda

13. Az Európai Tanács jóváhagyja az Európai Szociális Agendát (lásd a Függeléket), amely meghatározza – az Európai Tanács lisszaboni ülésének záródokumentuma szellemében és az Európai Bizottság közleménye alapján –, a következő öt évre vonatkozó különleges cselekvési prioritásokat a szociálpolitika területén és a hat stratégiai irányvonal mentén. Ez az Agenda komoly előrelépést jelent az európai szociális modell megerősítése és korszerűsítése felé, amit a gazdaság teljesítőképessége és a társadalmi előrehaladás közti eltéphetetlen kapocs fémjelez.

14. Az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa beszámolóira, valamint a rendszeresen frissített eredményértékelő táblázatra építve az Európai Tanács minden tavasszal tanácskozni fog az Agenda megvalósításának kérdéséről, kezdve a 2001. márciusi stockholmi tanácskozáson. Az Európai Tanács felhívja szociális partnereit, hogy játszanak erőteljes szerepet ennek megvalósításában és ellenőrzésében, különös tekintettel az Európai Tanács tavaszi ülését megelőzően tartandó éves tanácskozásokra.

Európai foglalkoztatási stratégia

15. Az eltelt tíz évben az Európai Unióban a gazdasági növekedés jelenleg a legkedvezőbb: 2000-ben a 3,5%-ot is elérheti. A munkanélküliség az 1997-et követő három egymás utáni évben fokozatosan csökkent; 2000 közepén a munkanélküliségi arány 8,7% volt, a 2001-re pedig kevesebb, mint 8%-ot jeleznek előre. Ugyanezen időszak alatt a foglalkoztatási arány 60,7%-ról 62,1%-ra nőtt.

16. Az Európai Tanács tudomásul veszi a 2001-re vonatkozó foglalkoztatási irányvonalakkal kapcsolatos európai bizottsági javaslatot, amely megerősíti az Európai Tanács luxembourgi ülésén kezdeményezett, a foglalkoztatáshoz kötődő középtávú állásfoglalást. Az irányvonalak előrehaladást jelentenek, különösen a mennyiségi célkitűzések terén, de helyet kapnak benne a különböző országok sajátos minőségi elemei is. Az adott országoknak számításba kell venniük a foglalkoztatás színvonalát, a vállalkozások fokozott fejlődését és az élethosszig tartó tanulás keresztirányú célját.

17. A fenti iránymutatásokkal az Európai Tanács jóváhagyja a tagállamoknak címzett egyedi ajánlásokkal és a közös beszámolóval kapcsolatos, az Európai Unió Tanácsában megszületett megegyezést. Üdvözli az Európai Parlament és a szociális partnerek konstruktív részvételét, illetve az integrált állásfoglalást, beleértve annak gazdasági és oktatási elemeit is, amelynek keretében ezt a témát kidolgozták.

Európai stratégia a társadalmi kirekesztettség és a diszkrimináció minden formája ellen

18. Az Európai Tanács helyesli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem célkitűzéseit, amelyet az Európai Unió Tanácsa már korábban elfogadott. Felhívja a tagállamokat, hogy ezen célok élvezzenek elsőbbséget és 2001 júniusáig terjesszenek elő két évre szóló nemzeti akciótervet, illetve határozzák meg az előrehaladás mérésére szolgáló mutatókat és ellenőrző mechanizmusokat.

19. Az Európai Tanács hangsúlyozza az Európai Uniós Szerződés 13. cikkelye szellemével megegyező, a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemről szóló frissen elfogadott szöveg fontosságát.

A társadalom védelmének korszerűsítése

20. Az Európai Tanács tudomásul veszi a szociális védelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoport által készített, a szociális védelem jövőjéről szóló – különös tekintettel a nyugdíjakra –, illetve a Gazdaságpolitikai Bizottságnak a népesség elöregedésének következményeit tárgyaló beszámolóit.

21. Az Európai Tanács helyesli az Európai Unió Tanácsa állásfoglalását, amely átfogóan értékeli a nyugállományba vonuláshoz kapcsolódó rendszerek fenntarthatóságát és minőségét. Az Európai Tanács felhívja a tagállamokat, hogy együttműködve az Európai Bizottsággal cseréljék ki tapasztalataikat és számoljanak be az ezen a területen alkalmazott nemzeti stratégiájukról. Javallott, hogy a nyugdíjrendszer tartós kialakításáról szóló előzetes átfogó tanulmány eredményei rendelkezésre álljanak az Európai Tanács stockholmi ülésének idejére.

A dolgozók bevonása

22. Az Európai Tanács üdvözli az európai vállalatok szociálpolitikai kérdéseiről alkotott egyezményt. Ez a megegyezés, amely számításba veszi a tagállamokban fennálló foglalkoztatási viszonyok különböző típusait, meghagyja a tagállamoknak a választást, hogy át akarják-e ültetni nemzeti törvénykezésükbe a fúzióval egybeolvadó európai vállalatokra vonatkozó, a részvétellel kapcsolatos referencia-feltételeket. Amennyiben egy európai vállalat olyan tagállamban akarja bejegyeztetni magát, amely nem vette át a referencia-feltételeket, egyezményt kell kötnie a dolgozók bevonásáról, beleértve azok részvételét is, mert máskülönben az érintett vállalatot sem kötik az európai vállalatok bejegyzéséhez szükséges részvételi szabályok. Erre az alapra építve az Európai Tanács felkéri az Európai Unió Tanácsát, hogy még 2000 vége előtt készítse el az európai vállalatokra vonatkozó rendelet megalkotásához szükséges szöveget.

23. Az Európai Tanács tudomásul veszi a munkavállalók informálásáról és a velük történő konzultálásról szóló utasítás vázlatával kapcsolatos tárgyalásokon elért jelentős előrehaladást, és felkéri az Európai Unió Tanácsát, hogy folytassa az utasítással kapcsolatos vizsgálatait.

 

Az innovációra és a tudásra épülő Európa

A hallgatók és az oktatók mobilitása

24. Az Európai Tanács helyesli az Európai Unió Tanácsa által elfogadott, mobilitással kapcsolatos akciótervről szóló határozatot (lásd a Függeléket). Felkéri a tagállamokat, hogy növeljék a belső koordinációt az adminisztratív, a törvényhozói, a pénzügyi és a szociális elemekhez kötődő 42 gyakorlati intézkedés megvalósítása érdekében, amelyeket az Európán belüli mobilitás meghatározása, fokozása és demokratizálása céljából alkottak meg, valamint arra, hogy segítsék a finanszírozás megfelelő típusait. A haladásról kétévente értékelés készül.

e-Európa 2002 terv

25. Az Európai Tanács tudomásul veszi az e-Európa 2002 terv megvalósításáról szóló európai bizottsági és EU-tanácsi beszámolókat, amelyek leírják az elért haladást. Az Európai Unió Tanácsának stockholmi tanácskozásán beszámolót hallgatnak meg arról, hogy ez a terv mennyiben járult hozzá a tudásalapú gazdaság kifejlesztéséhez, valamint további megvalósításának elsődleges céljaihoz. Ugyanebben az összefüggésben megvizsgálják – a Strasbourgban tartandó, a civil szolgáltatásokkal foglalkozó miniszteri tanácskozás fényében –, hogy a terv mennyiben járult hozzá a tagállamokon belüli civil szolgáltatások korszerűsítéséhez.

Kutatás és innováció

26. Az Európai Tanács tudomásul veszi az „Európai kutatási és innovációs térség” létrehozásában elért haladást. Szeretné, ha folytatódnának a kutatási eredmények átláthatóságának és a tudományos pálya csábításának fokozására tett kezdeményezések. Tudomásul veszi a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó, az Európai Közösség pénzügyi intézményeiről szóló EU-tanácsi záródokumentumot és az EIB „Innováció 2000” kezdeményezésének első eredményeit.

27. Az Európai Tanács felkéri az Európai Bizottságot, hogy Stockholmban terjessze az Európai Tanács elé az európai kutatási és innovációs térség megalkotása során elért haladásról szóló beszámolóját.

28. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Bizottságnak a GALILEO-tervezetről szóló beszámolóját. A jóváhagyási fázis alatt a finanszírozás az Európai Közösség és az Európai Űrügynökség meghatározott célú ráfordításaiból történik majd. A tervezet megvalósításához és az ezt követő lebonyolításához állami–magán partnerség létrehozására lesz szükség. Az Európai Tanács megerősíti a magánfinanszírozás szerepéről szóló kölni tanácskozásának záródokumentumát. Az Európai Tanács sürgeti az Európai Unió Tanácsát, hogy 2000. december 20-i tanácskozásán határozza meg a GALILEO-tervezet intézkedéseit – többek között –, biztosítva a szilárd pénzügyi fedezetet és az összes tagállam kiegyensúlyozott részvételét.

 

A gazdaságpolitika koordinálása

Strukturális mutatók

29. Az Európai Tanács megelégedéssel veszi tudomásul a különböző tagállamok kompatibilis strukturális mutatóinak listáját, amelyet az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa intézkedései alapján készítettek el. Ezek a mutatók, amelyek egyben az elért haladást is jelzik, felhasználhatók lesznek az összefoglaló beszámolóban is. Az Európai Unió Tanácsa néhány mutatót ki fog választani az Európai Tanács stockholmi ülése előtt.

A pénzpiacok szabályozása

30. Az Európai Tanács egyetértését fejezi ki a Lámfalussy Sándor elnök úr vezette Bölcsek Bizottságának az európai biztosítási piacokról szóló menet közbeni beszámolójában található kezdeti kutatási eredmények, valamint a pénzügyi szolgáltatások akciótervéről szóló harmadik bizottsági beszámoló kapcsán. Felhívja az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot, hogy ebben a témában készítsenek beszámolót a 2001. márciusi stockholmi ülésre, a Bölcsek Bizottságának végső beszámolója alapján.

Euró

31. Az Európai Tanács üdvözli az eurócsoport munkája és ennek átláthatósága során elért javulást. Egyben üdvözli azt a szándékot, amely főként a szerkezeti kérdések kiterjesztésére irányul a fórumokon, tekintettel az Európai Tanács luxembourgi ülésének záródokumentumára. Ezek a fejlesztések, amelyek a gazdaságpolitikai koordináció fokozását célozzák, segíteni fogják az eurótérség növekedési lehetőségeit.

32. Az Európai Tanács tudomásul veszi az euró pénzérméinek és bankjegyeinek bevezetése terén elért előrehaladást. Az Európai Bizottság eredményértékelő táblázata, amelyet rendszeresen kiadnak az eurócsoporton belül, lehetővé teszi a különböző államokban elért fejlődés feltérképezését. Az Európai Tanács örömmel fogadná az előkészítő munkálatok felgyorsítását és javaslatot tesz bizonyos időpontokra a témához kapcsolódó információk strukturálása érdekében, az eurótérségben a 2001. év folyamán: a május 9-i hét legyen az Európa-napok része; az európénzérmék és -bankjegyek bemutatására szeptemberben kerüljön sor; az európénzérmék váljanak elérhetővé december közepére azok számára, akik ezt igénylik a tagállamokban; valamint az európénzérmék és -bankjegyek bevezetése december 31-én éjfélkor történjen meg. Az euró hamisítással szembeni megvédésének hatékony rendszerét a lehető leghamarabb el kell fogadni a 2001. év folyamán.

Adócsomag

33. Az Európai Tanács örömmel veszi tudomásul az „adócsomag” terén elért egyezményt, amely összhangban áll az Európai Tanács feirai ülésén megalkotott időrenddel és feltételekkel, különösen a megtakarítások megadóztatásáról szóló utasítás tartamának lényegét illetően. Kéri az Európai Bizottságot és az Elnökséget, hogy a lehető leggyorsabban kezdeményezzen megbeszélést az Egyesült Államokkal és további, harmadik félnek számító államokkal a megtakarítások megadóztatására vonatkozó hasonló intézkedések elfogadásáról. Az érintett tagállamok megkezdték a szükséges előkészületeket azon intézkedések elfogadására, amelyek alkalmazhatók az Európai Unióban a feirai záródokumentumban feltüntetett, összes érintett vagy társult területen. A Magatartási Kódexről (vállalkozások adózása) folytatott megbeszéléseket ezzel párhuzamosan folytatni kell, hogy ezáltal a megtakarítások megadóztatásáról szóló kódex és utasítás együttesen legyen elfogadható. Az Elnökség és az Európai Bizottság jelentésben számol be az Európai Tanács göteborgi ülésén az adócsomag elemeiről.

 

Az Európai Tanács tavaszi ülésének előkészítése

34. 2001. március 23–24-én Stockholmban tartja majd első, rendszeres tavaszi ülését az Európai Tanács, amely az Európai Bizottság összefoglaló beszámolóján és az Európai Unió Tanácsa idevágó jelentésein alapulva, főként gazdasági és társadalmi kérdésekkel foglalkozik majd, többek között azon demográfiai kihívások tükrében, amellyel az uniónak szembe kell néznie. Ez a tanácskozás lehetőséget nyújt majd a Lisszabonban elfogadott általános stratégia megvalósításának felmérésére. Ez az első tanácskozás különösen nagy jelentőségű a folyamat jövőbeli alakulásának szempontjából és az Európai Tanács minden felet sürget, hogy folytassák az aktív előkészületeket, figyelembe véve a jelenlegi Elnökség által kezdeményezett előzetes munkálatokat.

 

V. A POLGÁROK EURÓPÁJA

 

A fogyasztók egészsége és biztonsága

35. Az Európai Tanács megerősíti, hogy gyorsan és teljes mértékben meg kell valósítani az Amszterdami Szerződésben bevezetett alapelveket, amelyek az emberi egészség magas szintű védelmét biztosítják – az Európai Közösség politikája és lépései meghatározásának, illetve ezek megvalósításának keretén belül. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács tudomásul veszi az elővigyázatossági alapelvekről szóló EU-tanácsi határozatot (vö. Függelék).

36. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Bizottság javaslatát a szabályozásról, amely egyrészről lefektetné az élelmiszertörvény általános alapelveit és alapvető követelményeit, másrészről pedig létrehozná az Európai Élelmiszer-felügyeletet. Az élelmiszer védelmének politikáját alkalmazni kell a teljes táplálékláncra, emberekre és állatokra egyaránt. Az új Európai Élelmiszer-felügyeletnek a tudományosság, a függetlenség és az átláthatóság legmagasabb szintjén kell működnie, hogy ezáltal segítséget nyújtson a válságok megelőzéséhez. Az Európai Tanács felhívja az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet, hogy gyorsítsák fel munkájukat, és ezáltal a 2002. év kezdetétől működőképessé váljon az Európai Élelmiszer-felügyelet.

 

BSE

37. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott intézkedéseket a BSE elleni harcban: a tesztprogramok megvalósítását, a hús- és a csontőrlemények felhasználásának felfüggesztésre az állatállomány etetése során, valamint a megjelölt veszélyes anyagok visszavonását. Ezek listáját, amennyiben szükséges, ki lehet bővíteni. A rendelkezéseket gyorsan és határozottan kell megvalósítani, annak érdekében, hogy a fogyasztók tartós garanciát kapjanak arról, hogy a marhahús biztonságos. Az emberi és az állati orvoslás kutatása terén még fokozottabb erőfeszítésekre van szükség, ha azt akarjuk, hogy ennek a betegségnek a megelőzése, felismerése és kezelése garantált legyen.

38. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Bizottságnak azt a szándékát, hogy az javaslatot tegyen a marhapiacon kialakult helyzet javítására, továbbá tanulmányozza az állattenyésztők helyzetét és alapos elemzés tárgyává tegye az olajos és proteinben gazdag növények ellátottságát és az azok iránti szükségletet, szigorúan szem előtt tartva a végső célkitűzést.

 

Tengeri biztonság

39. Az Európai Tanács felkéri az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát, hogy a lehető leghamarabb fejezze be a kikötők állami ellenőrzéséről és a vállalatok besorolásáról szóló intézkedések elfogadását, főként a legnagyobb kockázatot jelentő járművek és az egytörzsű olajszállító tankhajók felgyorsított, lépcsőzetes kivonásáról szóló intézkedések vizsgálatának fokozását, megegyezésre törekedvén a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretén belül.

40. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Bizottság új javaslatait, amelyek a tengeri biztonság javítását célozzák; ezek a javaslatok a tengeri közlekedéssel kapcsolatos információkról szóló jelentések és az ezek eljuttatását érintő európai rendszer javítására, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létrehozására, valamint a kötelezettség és kártérítés fennálló nemzetközi rendszere hiányosságainak javítására irányulnak.

41. Mindezek a javaslatok lényegesen hozzájárulnak az Európai Tanács által igényelt EU-s tengeri biztonsági stratégiához. Az Európai Tanács felhívja a  tagállamokat, hogy előzetesen foganatosítsák a tizenöt tagállam által elfogadott intézkedéseket, ott, ahol ez nem érinti a nemzetközi kereteket.

 

Környezetvédelem

Az éghajlat változása

42. Az Európai Tanács sajnálattal veszi tudomásul azt a tényt, hogy nem sikerült megegyezést elérni a hágai konferencián. Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a Jegyzőkönyv B függelékében érintett összes fél késlekedés nélkül kezdeményezze a kötelezettségvállalásaikhoz szükséges intézkedések végrehajtását és megerősíti az unió azon ígéretét, hogy elszántan munkálkodni fog a kiotói jegyzőkönyv ratifikálásán, hogy az legkésőbb 2002-ben hatályba léphessen. Előrehaladást sikerült elérni a tárgyalások során az összes témában, főként a fejlődő országok kérdésében, és ezt a haladást fel kell használni az összes érintett felet – köztük a fejlődő országokat – tömörítő jövőbeli tárgyalások során. Az Európai Tanács támogatja a még az év letelte előtt Oslóban tartandó, nem hivatalos megbeszélésre vonatkozó javaslatot. Az érintett felek hatodik konferenciájának késlekedés nélkül folytatnia kell munkáját. Az Európai Tanács kéri az összes felet, hogy minden lehetséges erőfeszítést tegyen meg a lehető leggyorsabb megegyezés elérése érdekében.

Környezetvédelem és a fenntartható fejlődés

43. Az Európai Tanács érdeklődve veszi tudomásul a környezetvédelmi kérdések gazdaságpolitikába történő beillesztéséről szóló EU-tanácsi beszámolót. Tudomásul veszi az ösztönző jellegű eszközök előtérbe helyezésére vonatkozó ajánlásokat, különösen az adózás területén. Ezek a beszámolók jelentős mértékben hozzájárulnak az európai fenntartható fejlődés stratégiájának előkészítéséhez, amelyet az Európai Tanács Göteborgban tesz vizsgálata tárgyává.

44. Az Európai Tanács érdeklődve veszi tudomásul a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás kérdésében, valamint a jelenlegi hiányosságok orvoslására szolgáló, mind a rövid, mind a hosszú távú lehetséges megoldások terén elért eredményeket, beleértve a világméretű környezetvédelmi szervezet létrehozásának lehetőségét is. Az Európai Tanács felhívja a Európai Unió Tanácsát, hogy folytassa megbe- széléseit ebben a tárgyban és terjesszen elő részletes javaslatokat a 2001. júniusi göteborgi tanácskozáson, beleértve a Rio+10-re vonatkozó előkészítő javaslatokat is.

 

Közérdekű szolgáltatások

45. Az Európai Tanács tudomásul veszi a közérdekű szolgáltatásokról szóló brüsszeli bizottsági közleményt és helyesli az Európai Unió Tanácsa által elfogadott nyilatkozatot (vö. Függelék). Felhívja az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot, hogy folytassák ezen irányvonalak és az Európai Unió Szerződése 16. cikkelye rendelkezésének alapján történő megbeszéléseiket. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Bizottság azon szándékát, hogy az szorosan együttműködve a tagállamokkal, megfontolás tárgyává tegye a nagyobb kiszámíthatóság és fokozott jogi biztonság garantálásának módszereit a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó versenyszabályok terén. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság ezen irányvonalak megvalósításáról 2001 decemberében beszámolót készít az Európai Tanács részére.

 

Az unió ellátottságának biztosítása bizonyos termékek terén

46. Az Európai Tanács arra kéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Tanács főtitkárával közösen, készítsen részletes tanulmányt az unió ellátottságának biztosításáról és határozza meg ezen a téren az együttműködés fejlesztéséhez szükséges lehetőségeket.

 

A szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás kérdései

Küzdelem a pénzmosás ellen

47. Az Európai Uniónak teljes részt kellene vállalnia a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemben. Sikerült megegyezni olyan jelentős szabályozások megfogalmazásában, mint a pénzmosásról szóló utasítás és keretszerződés. Az Európai Tanács felkéri az Európai Bizottságot és az Európai Unió Tanácsát, hogy amint lehetséges, foganatosítsa a 2000. december 17-i pénz-, igazság- és belügyminiszteri tanácskozáson megalkotott irányelveket, főként azokat, amelyek a GAFI által 2000 júniusában meghatározott, együttműködést elutasító területekkel szembeni ellenintézkedések elfogadását célozzák.

Bírósági és politikai együttműködés

48. Felkérjük az Európai Unió Tanácsát, hogy hozzon azonnali intézkedéseket a bírósági döntések kölcsönös elfogadását pártoló programok terén, az unión belüli bírósági döntésekről szóló értesítések megkönnyítése érdekében.

49. Az Európai Tanács emlékeztet a tagállamok illetékes hatóságai közötti működési együttműködés előmozdításának szükségességére az unió külső határainak, különösen a tengeri határoknak az ellenőrzése kapcsán, elsősorban az illegális bevándorlás szankcionálása érdekében. Érdeklődéssel figyeli a spanyol és az olasz miniszterelnöktől ebben az ügyben érkező leveleket. Felkéri az EU-tanácsot, hogy fogadja el az erre a kérdésre irányuló kezdeményezéseket, ahol szükséges, bevonván a tagjelölt országokat.

Menedékjog és bevándorlás

50. Az Európai Tanács tudomásul veszi a Tamperében felvetett politika minden területén elért haladást: az eredeti államokkal kötött partnerséget, a harmadik félnek számító országok állampolgárainak bevonását és a vándorlási hullám ellenőrzését. Azt kéri, hogy az emberkereskedelem és az illegális bevándorlás elleni küzdelemről szóló dokumentumhoz kapcsolódó, még megmaradt problémákat a lehető leghamarabb rendezzék, a Feirában egyértelműen kifejezésre jutott kérés szellemében. Az Európai Tanács egyben azt is tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottság két közleményt terjesztett elő a bevándorlási politikáról és a közös menedékjogi eljárásról és felkéri az Európai Unió Tanácsát, hogy a lehető leghamarabb kezdeményezzen megbeszélést ezekben a kérdésekben.

 

A kultúra Európája

Kulturális és audiovizuális kérdések

51. Az Európai Tanács üdvözli az audiovizuális ipart érintő MEDIA Plus segélyprogrammal kapcsolatban megszületett EU-tanácsi egyezményt és az érintett szektorra vonatkozó nemzeti segélyrendszerről szóló határozat elfogadását.

Sport

52. Az Európai Tanács tudomásul veszi a sport sajátos jellemzőiről szóló nyilatkozat EU-tanácsi elfogadását (lásd a Függelékben). Az Európai Tanács emellett üdvözli a Doppingellenes Világügynökséggel kapcsolatos EU-tanácsi záródokumentumot és egyetért az európai együttműködés fokozását illetően. Ezenkívül felhívja a figyelmet az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatára, amely a sportról mint eszközről és az olimpiai fegyvernyugvás révén elérhető béke és kölcsönös megértés előmozdításáról szól.

 

A legkülső régiók

53. Az Európai Tanács tudomásul vette az Európai Bizottság legkülső régiókkal kapcsolatos, az Európai Unió Szerződésében foglalt rendelkezések teljes megvalósítását célzó, frissített munkaprogramját és ezeknek a területeknek a megsegítésére beterjesztett javaslatait. Felkéri az Európai Unió Tanácsát, hogy amint lehetséges, vizsgálja meg ezeket a javaslatokat. Az Európai Tanács az ügyben elért haladás értékelését a 2001. júniusi göteborgi tanácskozásán ejti meg.

54. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Bizottságnak a POSEIMA és az Azori-, illetve Madeira-szigetcsoportok gazdasága fejlesztésével kapcsolatban bejelentett intézkedésekről szóló beszámolóját. Tekintettel arra a gazdasági és társadalmi jelentőségre, amelyet ebben a két legkülső régióban a tejszektor betölt, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy bizonyos feltételek között emeljék ki az Azori-szigetek tejtermékfogyasztását a járulékos adószolgáltatás nemzetenkénti kiszámításából négyévnyi időtartamra, 1999/2000-től kezdődően.

 

Szigetrégiók

55. Az Amszterdami Szerződéshez csatolt 30. számú nyilatkozat alapján az Európai Tanács megerősíti, hogy szükség van különleges intézkedésekre a szigetrégiók érdekében, a TEC 158. cikkelyének szellemében, a gazdasági és társadalmi fejlődésüket akadályozó strukturális hátrányok miatt, a rendelkezésre álló költségvetési korlátokon belül.

 

VI. KÜLKAPCSOLATOK

 

Ciprus

56. Az Európai Tanács üdvözölte és erőteljesen támogatja az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatával összhangban az Egyesült Nemzetek főtitkárának a ciprusi kérdés általános rendezése, valamint az 1999 decemberében megkezdett folyamat pozitív befejezése érdekében tett erőfeszítéseit. Felkéri az összes érintett felet, járuljanak hozzá ezen erőfeszítések megvalósításához.

A Földközi-tenger térsége

57. A negyedik, Marseille-ben tartott Euro-Mediterráneum miniszteriális konferencia megerősítette a négy évvel ezelőtt Barcelonában elindított folyamat érvényességét és fontos irányelveket fogadott el a partnerség felélénkítésére.

58. Az Európai Tanács megerősíti az Európai Unió azon elkötelezettségét, hogy minden területen elmélyíti ezt a partnerséget. A MEDA-programok keretében, amelyeket az első években szerzett tapasztalatok fényében megreformáltak, 5,35 milliárd eurót osztanak szét a 2000–2006 közötti időszakban, ami tükrözi a partnerséghez kötődő uniós szándékok komolyságát. Az Európai Tanács üdvözli az EIB bejelentését, miszerint további 1 milliárd euróval támogatja ezen térség országait.

59. Az Európai Tanács figyelemmel kíséri a Marokkói Királysággal folytatott jövőbeli halászati egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokat és reméli, hogy még az év vége előtt sikerül megoldást elérni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az Európai Tanács arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a pénzügyi lehetőségek határain belül maradva, tegyen javaslatot – a régi egyezmény keretében – a halászatot folytató közösségi flotta átszervezésének különleges akcióprogramjára, és terjessze ki a jelenlegi segélyrendszert a flotta tétlensége idejére is.

A Balkán nyugati része

60. A 2000. november 24-i zágrábi csúcs, amely első alkalommal hozta össze a régió demokráciához visszatért államait, üdvözölte a Balkán nyugati részén végbement történelmi változásokat, amely Horvátországban kezdődött, majd a JSZK-ban folytatódott. Az Európai Unió a legnagyobb fontosságot tulajdonítja a délkelet-európai helyzet javulásának; továbbra is aktívan támogatni fogja a demokrácia, a jogrend, a fennálló határok tiszteletben tartásán és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásokon alapuló megbékélés és együttműködés elérésére tett erőfeszítéseket a Balkán nyugati részén, ami hozzájárul ahhoz, hogy ezek az államok közeledjenek az unióhoz és egységes egészet alkossanak. Az Európai Unió nyomatékosítja a stabilitási szerződés fontosságát és rámutat azon kezdeményezések jelentőségére is, amelyek a térség államai együttműködésének előmozdítását célozzák. Megerősíti, hogy a stabilizációs és segítségnyújtási folyamat az unió politikájának magját alkotja – mind az öt érintett ország kapcsán, amelyek mindegyike egyedi elbírálás alá esik. A felvétel lehetősége – amely eltéphetetlenül kötődik a regionális együttműködésben elért előrehaladáshoz – egyértelműen nyitva áll előttük, a kölni és feirai záródokumentumok szellemével összhangban. Ezek között az országok között a CARD-programok keretében 4,65 milliárd dollárt osztanak szét 2000 és 2006 között. Az Európai Tanács továbbra is támogatja az Európai Közösség és a Duna Bizottság erőfeszítéseit a Duna hajózhatóvá tételére. Ez lényegi eleme a régió gazdasági újjáéledésének és a regionális együttműködés javításának.

Fejlesztés

61. Az Európai Tanács üdvözli az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak az Európai Közösség fejlesztési politikájáról szóló nyilatkozatának elfogadását. Az Európai Tanács egyben üdvözli a fertőző betegségekről és a szegénységről szóló határozat elfogadását is. A határozat általános állásfoglalást ad a fejlődő országok legnagyobb gondjait okozó HIV/AIDS, tuberkulózis és malária kapcsán, amely főként a betegségek kezeléséhez történő hozzájutás fontos kérdésével foglalkozik.

 

* Acquis: azon szabályok és gyakorlatok összessége, amelyeket az EU-hoz újonnan csatlakozó államoknak magukra kötelezőnek el kell fogadniuk. (A ford. megjegyzése)