1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Prof. Zoltán SZÁSZ, Professor

Ádám BÓDAY, Programm-Management

Beáta KILTZ, Sekretariat, Programm-Management

Krisztina KOLOZSVÁRY, Buchhaltung

Lilla KRÁSZ, Vertreterin der Stipendiaten

 

Publikationen der Mitarbeiter

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

Redigiert

Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban. (Staatliche und nationale Symbole in der Europäischen Union) Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 24. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest–MTA Történettudományi Intézet, 2005. 337 p.

Ungarn in der Europäischen Union 2004. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 25. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest– Zentrum für Sozialforschung der UAW, 2005. 293 p.

 

Studien

2005

Közép-Kelet-Európa helyének újragondolása. Vitairat 1999-ből. (Die Ortung Ostmitteleuropas zu überdenken. Eine Streitschrift aus dem Jahre 1999) In: Közép-Európai Olvasókönyv (Lesebuch zu Mitteleuropa) (Hrsg.: Péter Módos) Budapest, Osiris–Közép- Európai Kulturális Intézet, 2005. pp. 39–47.

A kisebbségpolitika új útjai. Érzelem helyett döntsön az érdek és az ész. (Neue Wege der Minderheitenpolitik. Statt Emotionen sollen die Interessen und die Vernunft entscheiden) In: Nemzetiség – felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére (Nationalität – Verantwortung. Schriften zum Andenken an Ernő Gáll) (Hrsg.: György Földes – Zsolt Gálfalvi) Budapest, Napvilág Kiadó, 2005. pp. 345–357.

Europe, European Union, Hungary. What Use Is the European Union for Us? In: Ungarn in der Europäischen Union 2004. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 25. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest– Zentrum für Sozialforschung der UAW, 2005. pp. 9–17.

A Szabolcs utcai kórház és orvosai, 1889–2004. Köszöntő. (Das Krankenhaus in der Szabolcs Straße und seine Ärzte, 1889–2004. Grußwort) In: Belgyógyászat, kardiológia a Szabolcs utcában 1889–2005. Zsidókórház, orvostovábbképző, egyetem (Innere Medizin, Kardiologie in der Szabolcs Straße 1889–2005. Judenspital, Ärztebildungsstätte, Universität) (Hrsg.: Dr. István Préda) Budapest, História Alapítvány, 2005. pp. 1–12.

Kilencven év. H. Balázs Éva születésnapjára. (Neunzig Jahre. Zum Geburtstag von Éva H. Balázs) In: H. Balázs Éva: Életek és korok. Válogatott írások, Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 37. (Éva H. Balázs: Leben und Epochen. Ausgewählte Schriften, Sozial- und Kulturgeschichtliche Studien 37.) (Hrsg.: Lilla Krász) Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 2005. pp. 7–14.

A vidéki Magyarország jövője. Előrebocsátott megjegyzések. (Die Zukunft des ländlichen Ungarns. Voranmerkungen) In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. (Festschrift zum 70. Geburtstag von István Orosz) (Hrsg.: János Angi – János Barta) Multiplex Media-DUP. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2005. pp. 395–424.

Az állam legyen minden identitás otthona. (Szále László interjúja) (Der Staat soll die Heimat jeder Identität sein. Interview von László Szále) In: Ha Isten nem volna. Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban (Falls es Gott nicht gäbe. Anderthalb Jahrzehnte Kirche und Staat in der Republik Ungarn) (Hrsg.: Tibor Frenkl Thurzó), Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2005. pp. 31–49.

A vidéki Magyarország jövője. Vitaanyag. (Die Zukunft des ländlichen Ungarns. Diskussionsvorlage) Ezredforduló, 2005/1–2. pp. 3–22.

A vidék közhaszna. A „Párbeszéd a vidékért”-mozgalom lakossági fórumainak tapasztalatai. (Der Gemeinnutz des ländlichen Raums. Die Erfahrungen der Bürgerforen der Bewegung „Dialog für den ländlichen Raum”) Ezredforduló, 2005/3. pp. 3–29.

Javaslat a kormány rövid távú vidékpolitikai cselekvési programjára és a Nemzeti Vidékpolitikai és Vidékfejlesztési Bizottság létrehozására. (Vorschlag für ein kurzfristiges Aktionsprogramm der Regierung in Bezug auf die ländliche Politik und für die Einrichtung eines Nationalkomitees für die ländliche Politik und die Entwicklung des ländlichen Raums) Uo. (ebd.) pp. 30–31.

Balkán-kutatás Magyarországon. (Balkanforschung in Ungarn) Ezredforduló, 2005/4. pp. 18–19.

Osztrák semlegesség, Magyarország, nemzetközi erőtér. Erkölcsi, katonai, gazdasági tényezők a történelemben. (Österreichische Neutralität, Ungarn, internationales Kraftfeld. Moralische, militärische und wirtschaftliche Faktoren in der Geschichte) História, 2005/5. p. 2., 31.

Az atomhasznosítás történetéből 1945–2005. (Aus der Geschichte der Nutzung der Kernenergie 1945–2005) História, 2005/6–7. p. 2., 9–11.

Kilencven év. H. Balázs Éva születésnapjára. (Neunzig Jahre. Zum Geburtstag von Éva H. Balázs) História, 2005/8. p. 2., 20–23.

  

2006

Vallásos emberek, egyházak az ezredforduló Magyarországán. (Religiöse Menschen, Kirchen im Ungarn der Jahrtausendwende) In: Találkozások. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára. (Begegnungen. Zum 60. Geburtstag von Asztrik Várszegi, Erzabt von Pannonhalma) (Hrsg.: Elemér Sulyok, Mátyás Varga) Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 2006. pp. 35–40.

Halotti beszéd Antall Józsefről. (Totenrede auf József Antall) In: A politikus Antall József – az európai úton. Tanulmányok, esszék, emlékezések a kortársaktól. (József Antall, der Politiker – auf dem europäischen Weg. Studien, Essays, Erinnerungen der Zeitgenossen) (Hrsg.: Géza Jeszenszky – Károly Kapronczay – Szilárd Biernaczky) Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006. pp. 289–294.

Ember, növény, állat. Előszó. (Mensch, Pflanze, Tier. Vorwort) In: Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. (Pflanzen- und Tierwelt der Landschaften Ungarns) (Hrsg.: Gábor Fekete – Zoltán Varga) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2006. pp. 15–16.

Bio-, kulturális és politikai diverzitás. Megfontolások, kérdések Kína újkori történelméről. (Bio-, kulturelle und politische Diversität. Überlegungen, Fragen über die neuzeitliche Geschichte Chinas) História, 2006/1. pp. 3–4. és 20–23.

Az iszlám három „virágkora”. (Die drei „Blütezeiten” des Islams) História, 2006/3. p. 2., 29.

 

Lilla KRÁSZ

 

Monographie

Zita Deáky – Lilla Krász: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon 16–20. század. (Aller Anfang. Kulturgeschichte der Geburt in Ungarn, 16.–20. Jahrhundert.) Budapest, Századvég, 2005.

 

Redigiert

Éva H. Balázs: Életek és korok. Válogatott írások. (Leben und Epochen. Ausgewählte Schriften). Lilla Krász (Hrsg.) Budapest, MTA TTI, 2005.

 

Studien

Bábák és boszorkányok a kora újkori Magyarországon. (Hebammen und Hexen in Ungarn der frühen Neuzeit) Rubicon, 7 (2005) pp. 37–40.

„A mesterség szolgálatában”. Felvilágosodás és orvosi tudományok a 18. századi Magyarországon. („Im Dienste einer Berufung”. Aufklärung und medizinisches Wissen im Ungarn des 18. Jahrhunderts) Századok, 5 (2005) pp. 1065–1104.

L’identité des sages-femmes, comme „thermomètre” de la société hongroise du 18e siècle. In: Piroska Nagy – Péter Sahin Tóth (éd.): Construction d’identité collective en Europe du Moyen Âge au XIXe siècle. Chaiers du GRHIS – Identité et pratiques sociales. Publication de l’Université de Rouen, 2005.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

Redigiert

Plosive der deutschen Dialekte in West-Ungarn. Eine kontrastive akustische Analyse. In: Budapester Beiträge zur Germanistik 44. ELTE Germanistisches Institut (Hrsg.). Budapest 2004. 164 p.

Der Brief in der österreichischen und ungarischen Literatur. In: Budapester Beiträge zur Germanistik 45. ELTE Germanistisches Institut (Hrsg.). Budapest 2005. 233 p.

Tussen literatuur en schilderkunst. Essays over literatuur en schilderkunst in Nederland en Vlaanderen in de moderne periode. In: Budapester Beiträge zur Germanistik 47. ELTE Germanistisches Institut (Hrsg.). Budapest 2005. 197 p.

Praktische Aspekte der Lexikographie – Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.–17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. In: Budapester Beiträge zur Germanistik 48. ELTE Germanistisches Institut (Hrsg.). Budapest 2005. 232 p.

Hermann Hesse – Humanist und Europäer. In: Budapester Beiträge zur Germanistik 49. ELTE Germanistisches Institut (Hrsg.). Budapest 2005. 184 p.

Lernen lehren – Lehren lernen. In: Budapester Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 1. ELTE Germanistisches Institut (Hrsg.). Budapest 2006. 347 p.

 

Dr. Attila PÓK

 

Bűnbakkeresés a huszadik századi Magyarországon. (Die Suche nach Sündenböcken in Ungarn im 20. Jahrhundert) Történelmi Szemle XLVII (2005) 1–2. pp. 47–67.

Nationalism and the Politics of Hatred: Some Twentieth-Century Hungarian Perspectives. In: Magdalena Hulas and Jaroslav Pánek (eds.): Political Culture in Central Europe (10th–20th Century) Part II. Published by Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw and Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. Warsaw, 2005. pp. 163–180.

A Királyi Magyar Természettudományi társulat helye a magyar közművelődésben. (Die Rolle des Königlichen Ungarischen Naturwissenschaftlichen Verbandes in der ungarischen Gesellschaft) In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. (Festschrift im Andenken an den 80. Geburtstag von Elek Csetri) (Hrsg.: Judit Pál – Gábor Sipos), Kolozsvár (Klausenburg), Erdélyi Múzeum Egyesület, 2004. [2005] pp. 390–400.

Bűnbakkeresés és a második világháború. (Die Suche nach Sündenböcken im Zweiten Weltkrieg) In: István Feitl – György Földes (Hrsg.): 1945 a világtörténelemben. Tanulmányok. (1945 in der Weltgeschichte. Studien) Budapest, Napvilág Kiadó, 2005. pp. 258–265.

Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon. (Die Suche nach Sündenböcken und der Holokaust in Ungarn nach der politischen Wende) In: Judit Molnár (Hrsg.): A Holokauszt Magyarországon európai perspektívában (Der Holokaust in Ungarn aus einer europäischen Perspektive). Budapest, Balassi Kiadó, 2005. pp. 594–606.

Historia v transformacnom procese Madarska, Historicky Casopis 53/1 (2005) pp. 111–122.

 

Dr. Zoltán SZÁSZ

 

Deák Ferenc és a nemzetiségek. (Ferenc Deák und die nationalen Minderheiten) In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. (Festschrift im Andenken an den 80. Geburtstag von Elek Csetri) (Hrsg.: Judit Pál – Gábor Sipos), Kolozsvár (Klausenburg), Erdélyi Múzeum Egyesület, 2004. [2005] pp. 45–59.

Rekviem az elfelejtett bányalóért. (Requiem für das vergessene Grubenpferd) História 2005/1–2. p. 56.

Kolosy, Princip és a zsarnokölés. (Kolosy, Princip und das Attentat auf den Diktator) História 2005/8. p. 31.

Válság-monitoring Erdélyben 1940–1942. Német–olasz különmegbízottak vizsgálódásai. (Krisenmonitoring in Siebenbürgen 1940–1942. Die Untersuchungen von deutsch-italienischen Sonderbeauftragten) In: Kelet-Európa – történelem és sorsközösség. (Osteuropa – Geschichte und Schicksalsgemeinschaft) (Hrsg.: Tamás Krausz) Budapest, ELTE Kelet-Európa Története Tanszék, 2006. pp. 270–284.

Románia és a magyar forradalom. (Rumänien und die ungarische Revolution) In: 1956: The Revolution and War for Independence. (Ed.: Béla Király) New York (unter Druck)