1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Begegnungen
Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 17/I:177–179.

.... évi ... törvény a végelszámolásról

 

A törvény hatálya

1. §

E törvény hatálya az üzletszerűen gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező ilyen szervezetekre és személyekre terjed ki.

2. §

E törvény rendelkezéseitől az egyes ágazati törvények – a hatályuk alá tartozó szervezetek vonatkozásában – eltérhetnek.

A végelszámolás megindításának feltételei

3. §

(1) Végelszámolásnak van helye a következő feltételek együttes fennállása esetében:

a) a törvény hatálya alá tartozó személy jogutód nélküli megszüntetését és a végelszámolást a szóban forgó személyre (a továbbiakban: megszűnő szervezet) vonatkozó jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező szerv elhatározta;

b) nem állnak fenn a csődeljárás megindításának feltételei.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti határozat nem hozható meg, ha

a) a bíróság a .... évi ... törvény szerinti újjászervezési eljárást elrendelte, vagy

b) valamely hitelező csődeljárás (.... évi... tv.) elrendelésére irányuló kérelmének benyújtásáról a bíróságtól értesítés érkezett.

Az eljárás megindulása és annak joghatása

4. §

(1) A megszűnő szervezet vezetője köteles a jogutód nélküli megszüntetést és a végelszámolást kimondó határozatot az annak meghozatalától számított nyolc napon belül a cégbíróságnak megküldeni, azzal a kérelemmel, hogy a cégbíróság állapítsa meg a jogutód nélküli megszüntetést és a végelszámolási eljárás megindulását.

(2) Ha a megszűnő szervezet vezetője az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, vele szemben a cégbíróság pénzbírságot szabhat ki.

5. §

(1) A cégbíróság a kérelem megérkezésétől számított tizenöt napon belül végzést hoz, amelyben megállapítja a kérelemben foglaltakat, meghatározza a végelszámolás kezdő időpontját, és elrendeli a végzésnek a cégközlönyben való közzétételét. A végelszámolás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a megszüntetésről szóló határozat keltének időpontja.

(2) A közzétett végzésnek – az (1) bekezdésben felsoroltakon felül – tartalmaznia kell:

a) a megszűnő szervezet nevét, székhelyét és adószámát;

b) a hitelezőkhöz szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított harminc napon belül jelentsék be a megszűnő szervezetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.

(4) A megszűnő szervezet vezetője köteles a végelszámolás megindulásáról a munkavállalókat, a szövetkezeti tagokat, az illetékes szakszervezetet és a területileg illetékes munkaügyi központot tájékoztatni.

6. §

A végelszámolás megindulásáról szóló végzésnek a cégközlönyben történt közzétételétől kezdődően a megszűnő szervezet a cég nevét csak a „végelszámolás alatt” vagy a „v. a.” toldattal használhatja.

7. §

A végelszámolás megindulásáról szóló végzés közzétételével a megszűnő szervezet valamennyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik; ezekkel kapcsolatban az ügyleti kamat, a késedelmi kamat, a pótlék és a bírság korlátozás nélkül érvényesíthető, az eredeti lejárati időpontig.

A végelszámolás

8. §

(1) A megszűnő szervezet vezetője jogosult a szervezet által kötött szerződéseket – a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével – azonnali hatállyal felmondani, ha pedig a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől elállni. A másik fél az ennek folytán keletkezett követelését a felmondástól (elállástól) számított negyven napon belül érvényesítheti a megszűnő szervezettel szemben; e határidő jogvesztő.

(2) Nem gyakorolható az azonnali hatályú felmondás (elállás) joga a következő szerződések tekintetében:

a) természetes személy lakásbérleti szerződése, ide nem értve a szolgálati lakásra vonatkozó szerződést,

b) az iskolával vagy a tanulóval a gyakorlati képzés szervezésére kötött szerződés,

c) a kollektív szerződés.

(3) A munkaszerződés felmondására a rendes felmondás szabályait kell alkalmazni.

9. §

(1) A végelszámolás során a megszűnő szervezet köteles kötelezettségeit teljesíteni, követeléseit érvényesíteni és vagyonát a tulajdonosok (tagok) között felosztani.

(2) A megszűnő szervezet vezetője köteles az ismertté vált hitelezőket rendszeresen tájékoztatni a végelszámolás folyamatáról.

10. §

(1) Ha a végelszámolás során azt állapítják meg, hogy a megszűnő szervezet vagyona az ismert hitelezők követeléseinek kielégítésére nem elegendő, a megszűnő szervezet vezetője haladéktalanul köteles csődeljárás elrendelésére irányuló kérelmet előterjeszteni annál a bíróságnál, amelynek erre hatásköre és illetékessége van.

(2) Ha a bíróság elrendeli a csődeljárást, erről egyidejűleg értesíti a cégbíróságot a végelszámolási eljárás befejezettnek nyilvánítása céljából. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a végelszámolás folyamán valamely hitelező kérelmére rendelte el a bíróság a csődeljárást.

11. §

(1) A jogutód nélküli megszüntetést elhatározó szerv a végelszámolás ideje alatt a 12. § (1) bekezdés meghatározott időpontig úgy határozhat, hogy a végelszámolást megszünteti, és a tevékenységet tovább folytatja. A határozatot haladéktalanul meg kell küldeni a cégbíróságnak, és kérni kell az eljárás megszüntetésének megállapítását.

(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában tizenöt napon belül végzéssel határoz, és egyúttal elrendeli a helytadó végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az eljárás befejezése

12. §

(1) A megszűnő szervezet vezetője a végelszámolás befejezésekor zárójelentést, zárómérleget, záró adóbevallást és vagyonfelosztási javaslatot készít. Ezeket az iratokat a megszüntetést elhatározó szerv elé kell terjeszteni jóváhagyás végett.

(2) Jóváhagyás után az iratokat haladéktalanul meg kell küldeni

a) az adóhatóságnak – a vagyonfelosztást tartalmazó irat kivételével –, és az adóhatósággal el kell számolni;

b) a cégbíróságnak, és kérni kell a végelszámolás befejezettnek nyilvánítását és a cégnek a cégnyilvántartásból való törlését.

13. §

(1) A cégbíróság a 12. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem megérkezésétől számított harminc napon belül a kérelem tárgyában végzéssel határoz. E végzés ellen nyolc napon belül fellebbezésnek van helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végzés jogerőre emelkedése után a cégbíróság a végzést a cégközlönyben közzéteszi.

Vegyes és záró rendelkezések

14. §

(1) A megszűnt szervezet tulajdonosai egy évig felelősséggel tartoznak minden olyan tartozásért, amelynek jogosultja igazolja, hogy követelését önhibáján kívül nem tudta az előírt határidőn belül bejelenteni. Az egyéves határidő jogvesztő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőt a végelszámolás befejezettnek nyilvánításáról szóló bírósági végzésnek a cégközlönyben történt közzétételétől kell számítani.

(3) A tulajdonosok felelőssége a felosztott vagyon erejéig terjed.

15. §

A végelszámolással kapcsolatos bírósági eljárásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. §

E törvény címének hivatalos rövidítése: „Vet”.

17. §

Ez a törvény a .... évi január hó 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.